Pòlissa Responsabilitat Civil - SFADF

Les Agrupacions de Defensa Forestal estan cobertes en les seves activitats per una assegurança d’accidents personals i una assegurança de responsabilitat civil, renovada anualment i contractada pel Secretariat de Federacions i ADF de Catalunya amb l’empresa MUSSAP.

La pòlissa RC  general  extra-contractual  pels  danys  materials  i  personals ocasionats a tercers, derivats de les activitats realitzades pels membres de les Agrupacions de Defensa Forestal de Catalunya. Les activitats garantides son les següents:

 • Tasques de prevenció d’incendis forestals. Treballs silvícoles i de franges de protecció, condicionament de pistes, camins, basses d’aigua, punts d’aigua, i altres infraestructures de protecció contra incendis.
 • Vigilància d’incendis Forestals
 • Vigilància, primera intervenció i suport en l’extinció￳ en la campanya de la Sega.
 • Vigilància, primera intervenció i suport en l’extinció en castells de focs, correfocs i focs d’esbarjo, sempre que el seu recorregut  estigui  en  terreny  forestal  o  agrícola,  o  en  zona  de  menys  de  500  metres  de  terreny  forestal  o agrícola, i que en el pla d’autoprotecció o l’autorització corresponent l’ADF estigui inclosa com a grup d’intervenció￳.
 • Treballs de reforestació.
 • Primera intervenció i suport en l’extinció d’incendis forestals i agrícoles i qualsevol altre tasca en zona calenta en incendis forestals i agrícoles.
 • Suport a Bombers, Agents Rurals i altres cossos d’emergència en els incendis forestals i agrícoles en tasques de guiatge, transport d’aigua i presencia i suport en els centres de coordinació i comandament.
 • Treballs de  retirada  d’arbres  caiguts  o  amb  perill  de  caure,  produïts  per  ventades,  inundacions  o  nevades  i glaçades en l’àmbit del medi natural, en camins, pistes, rius i rieres, i terrenys forestals i agrícoles.
 • Actuacions en nevades, glaçades, aiguats i situacions meteorològiques adverses en l’àmbit de terrenys forestals i agrícoles, en suport  als  Ajuntaments  i que tinguin activat  el seu pla d’emergències  municipal (DUPROCIM) i que l’ADF estigui inclosa en el grup d’intervenció.
 • Recerca de persones desaparegudes, a petició d’ajuntaments, Mossos d’esquadra, Agents Rurals, Policia Local, Bombers, Consells Comarcals o el CECAT en l’àmbit del medi natural.
 • Activitats de sensibilització i difusió
 • Simulacres de coordinació entre ADF a nivell local, comarcal, de regió d’emergències o de país per actuacions en incendis

Queden excloses totes aquelles activitats no relacionades en aquesta pàgina i sobretot aquelles que es desenvolupin en l’àmbit urbà.

Als efectes de cobertura d’aquesta pòlissa, també queden garantits els danys materials ocasionats als vehicles, excepte ciclomotors i motocicletes, només quan son utilitzats en l’extinció d’incendis forestals pels voluntaris de les ADF de Catalunya.

LÍMITS MÍNIMS DE COBERTURES:

-LÍMIT ASSEGURAT PER SINISTRE: 300.000 euros.

LÍMIT ASSEGURAT PER ANY: 2.000.000 de euros.

-SUBLIMIT ASSEGURAT PELS DANYS A VEHICLES PER MUNICIPI INTEGRAT A UNA ADF:

 • Pel conjunt de 3 tractors i 3 ……………….140.000 euros (125.000 euros per cada tractor i 15.000 euros per cada cuba).
 • Per vehicle tot terreny o turisme……………………… 24.000 euros.
 • Per vehicle camió…………………………………………………. 30.000 euros.
 • Pel que fa al conjunt tractor-bota,  en cas  de sinistre,  quedar¢ garantit  només  quan l’ADF emeti certificat acreditatiu  del  sinistre,  amb explicació  de  circumstàncies  de  l’accident,  fent  constar  també  el  nom  del propietari del tractor i de la bota.