XXVI PREMIS PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS 2022

10 d'agost de 2022

Els premis als que es pot optar són aquests tres:

PREMI HONORÍFIC JOAQUIM MARIA DE CASTELLARNAU

De reconeixement públic a la trajectòria d’una persona en relació a la prevenció dels incendis forestals.

La documentació que se sol·licita per a la candidatura del Premi Joaquim M. de Castellarnau és la següent:

 • Memòria en format PDF i DIN A4 vertical, amb una extensió mínima de 2 fulls i màxima de 10, que contingui els apartats següents:
  • Coberta, on ha de constar: premi al qual opta, nom de la persona i nom de l’ADF.
  • Dades de la persona i de l’ADF.
  • Biografia o recull de fets de la persona.
  • Altra documentació justificativa de la implicació de la persona o ADF en la prevenció d’incendis.
 • En el cas que l’entitat sol·licitant s’hagi oposat a què la Diputació de Barcelona consulti o verifiqui les dades aportades a través de consultes telemàtiques als serveis interoperables disponibles, cal que aporti:
  • Estatuts de l’entitat.
  • Inscripció registral de l’entitat.
  • Targeta d’identificació Fiscal de l’entitat (NIF)

 

PREMI JORDI PEIX

A un projecte d’informació i sensibilització de la societat per la prevenció dels incendis forestals.

La documentació que se sol·licita per a les candidatures dels premis Jordi Peix i Rossend Montané és la següent:

 • Memòria en PDF i DIN A4 vertical, amb una extensió mínima de 5 fulls i màxima de 25 (el format intern de textos, gràfics i imatges és lliure), que contingui els apartats següents:
  • Coberta, on ha de constar: premi al qual opta, títol del projecte, nom de l’ADF o federació d’ADF que ho sol·licita i nom de les ADF, federació d’ADF o altres entitats col·laboradores.
  • Resum dels elements més destacats del projecte en relació amb cadascun dels aspectes a valorar per part del jurat que s’especifiquen a l’apartat 4 de les bases.
  • Antecedents.
  • Objectius.
  • Descripció del projecte.
  • Nom, cognoms, titulació, altra formació i activitats de referència de l’equip tècnic que desenvoluparà el projecte per valorar-ne l’expertesa.
  • Valoració econòmica.
 • Fotografies: un mínim de 3 i un màxim de 5, annexades en arxius individuals, en format JPG i resolució mínima de 600 ppp.
 • Fitxers de cartografia, si escau.
 • Poders de representació a favor del representant legal de l’entitat.
 • Declaracions responsables: annex 3annex 4 i annex 5 de la sol·licitud obligatoris.
 •  En el cas que l’entitat sol·licitant s’hagi oposat a què la Diputació de Barcelona consulti o verifiqui les dades aportades a través de consultes telemàtiques als serveis interoperables disponibles, cal que s’aporti:
  • Estatuts o escriptura de constitució de l’entitat.
  • Inscripció registral de l’entitat.
  •  Número d’identificació fiscal (NIF) de l’entitat.
  • Certificat que acrediti que l’entitat està al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

PREMI ROSSEND MONTANÉ

A un projecte d’innovació en infraestructures o mitjans de prevenció d’incendis forestals.

 

Cal tramitar les candidatures als premis Jordi Peix, Rossend Montané i Joaquim Maria de Castellarnau a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona.

Tota la informació per fer la sol·licitud es pot consultar a les bases de la convocatòria.

 

 

 

 

Etiquetes