Aprovació protocols

23 de novembre de 2021

Us informem de l’aprovació per part de la junta executiva dels protocols de TREBALLS DE COL·LABORACIO ENTRE EL SFADF I LES FEDERACIONS I ADF EN TEMES DE COMUNICACIONS i el PROTOCOL D’ACTUACIÓ DEL SECRETARIAT DE FEDERACIONS I ADF DE CATALUNYA.

TREBALLS DE COL·LABORACIO ENTRE EL SFADF I LES FEDERACIONS I ADF EN TEMES DE COMUNICACIONS

A fi efecte de clarificar els passos a seguir per les Federacions i ADF per fer us dels serveis dels voluntaris de
l’equip de comunicacions del SFADF, i atés l’augment de peticions que ens arriben per aquestes tasques, cal
que tingueu en compte per aquestes sol·licituds les següents consideracions:

1. Les peticions de treballs de l’equip de comunicacions es farà per correu electrònic únicament al SFADF
a la següent adreça electrònica: sfadf@sfadf.org
Serà el personal del SFADF qui coordinarà les actuacions sol·licitades.

2. La comissió assignarà un responsable per coordinar -se amb el grup de comunicacions, actualment és
el vocal de la junta executiva Martí Senserrich Estruch.

3. La junta del SFADF comprovarà la idoneïtat de la petició, i si és possible per horaris i calendari, ho
comunicarà al sol·licitant i al responsable de comunicacions perquè es posin d’acord en el dia i hora
de la realització dels treballs d’ajuda. Hi haurà una llista de feines preestablertes per tal d’agilitzar
aquestes, i la resta de feines s´hauran de consultar a la comissió de comunicacions.

4. Seran prioritaris els treballs d’instal·lació, reparació en repetidors i posta a punt dels equips de
comunicacions ( repetidors, i emissores), en la vesant de comprovació, verificació i suport tècnic.
donarem suport a les ADFs que no disposin de subvenció per tal de que els seus equips funcionin
correctament.

5. En quan a la instal·lació d’equips de localització, es farà una única presència a cada Federació, per
formar a voluntaris de la pròpia Federació perquè siguin ells els responsables de properes
instal·lacions.

6. No es farà aquesta col·laboració per una sola ADF. En tot cas s’han d’agrupar a nivell de Federació o
comarca, llevat en temes de comunicacions, però intentant sempre que es pugui agrupar les peticions
a nivell comarcal, per facilitar la tasques dels voluntaris de comunicacions.

7. L’equip de comunicacions, no es farà càrrec de la compra de qualsevol tipus de material, llevat de petit
material auxiliar (fusibles, brides, cintes, soldadures, connectors d’antena tipus PL o BNC). La ADF
haurà d’adquirir la resta de material necessari i que pot ser subvencionable per reparació en l’ajut de
costos variables de manteniment per les ADF abans de la presencia del nostre equip. En cas de
qualsevol dubte, poseu-vos en contacte amb el responsable de comunicacions del SFADF.

8. Les despeses de dietes seran a càrrec de la Federació o ADF que sol·liciti la seva presència. Si les feines
realitzades son requerides pel SFADF, serà aquest el que es farà càrrec de les dietes.

9. L’equip de comunicacions, farà un document pel treball realitzat per cada ADF, amb les tasques
realitzades, el material emprat i amb la firma de conformitat del president o coordinador de la ADF.

10. Els voluntaris de comunicacions també donaran servei als vehicles de comunicacions de PT tant els del
SFADF com els de les Federacions.

Llistat de treballs a pre-establerts:

GENERALS:
– Formacions de comunicacions i instal·lació d’equips.
VEHICLES:
– Programar i verificar emissores.
– Ajustar antenes.
– Verificar localitzadors.
BASES:
– Programar i verificar emissores.
– Ajustar antenes
– Verificar instal·lacions
PORTÀTILS:
– Programar i verificar emissores.
CÀMERES:
– Instal·lació, comprovació i neteja de càmeres

*Els treballs que s’han de realitzar amb alçada es farà valoració prèvia i farem petició de mitjans
necessaris per a realitzar els treballs.

 

PROTOCOL D’ACTUACIÓ DEL SECRETARIAT DE FEDERACIONS I ADF DE CATALUNYA

Protocol per organitzar l’activació de recursos de les ADF i del SFADF per a la coordinació de la prevenció,
vigilància i extinció d’incendis forestals, d’acord a l’ordre de 6 d’octubre de 1986, sobre regulació de les ADF,
el Pla Infocat revisat el 2016, la directriu 1/2012 de la DGMNB, la Directriu 2/2016 de la DGMNB i el PAGI de
Bombers, així com també les actuacions de les ADF i del SFADF, quan a petició d’autoritats municipals, Agents
Rurals, Bombers, Policia o Protecció Civil quan, calgui col·laborar en tasques de suport en la gestió resolució
d’emergències derivades de riscos naturals o altres, com ara ventades, nevades, aiguats, etc.
L’objectiu d’aquest protocol es la de realitzar les tasques de manera adequada i poder oferir una resposta
coordinada entre els ADF de Catalunya i amb tots els cossos implicats.

Categories
Etiquetes