Tècnic/a especialista operador/a de control

6 de maig de 2022

CONVOCATÒRIA DE LLOC DE TREBALL DE LA CATEGORIA DE  TÈCNIC/A ESPECIALISTA OPERADOR/A DE CONTROL DEL SECRETARIAT DE FEDERACIONS I AGRUPACIONS DE DEFENSA FORESTAL.

El Secretariat de Federacions i ADF de Catalunya contractarà dos operadors/operadores per atendre Control Central ADF durant el període (8 de juny a 13 de setembre de 2022) per donar suport a totes les ADF de Catalunya.

L’objecte d’aquesta convocatòria és fer una selecció de personal per la  categoria de tècnic/a especialista operador/a de control del Secretariat de Federacions i Agrupacions de Defensa Forestal (SFADF).

Nombre de persones que formaran part de la contractació i ubicació dels llocs de treball: 2

Modalitat contractual: contractació laboral fix discontinu.

Funcions del lloc de treball:

 • Fer el manteniment permanent de les comunicacions per ràdio i/o telefonia que permeti ubicar les incidències i el coneixement de la seva magnitud i de les seves circumstàncies.
 • Fer el seguiment visual de l’evolució de les incidències mitjançant comunicació oral constant amb els efectius operatius i la visualització de les càmeres de vigilància.
 • Fer el seguiment en temps real de la disponibilitat d’efectius i vehicles.
 • Aplicar els protocols d’actuació per a la demanda i mobilització dels recursos propis i/o
 • Aplicar els protocols d’actuació relacionats amb les competències del SFADF en matèria de prevenció d’incendis (campanya del borrissol, campanya de la sega, vigilància de les unitats desplegades, activacions de recursos, ).
 • Introduir informàticament les dades necessàries per gestionar els efectius de les ADFs i les seves actuacions i incidències.
 • Atenció telefònica a les ADFs sobre nivell de risc d’incendi i pla Alfa, Incidents, serveis i altres.
 • Interpretar els mapes de cartografia i identificar-ne la ubicació mitjançant
 • Comunicar al responsable del Secretariat totes les incidències vinculades al servei. Realitzar resums setmanals, mensuals i a final de temporada.
 • Realitzar totes aquestes tasques en el Punt de Trànsit del SFADF en cas de necessitat.
 • Realitzar tasques de suport logístic segons necessitats.

Mèrits:

A les persones participants se’ls valoraran els següents mèrits.

 • Estar en possessió del permís de conduir tipus B o superior
 • Estar en possessió del carnet verd o groc com a voluntari d’una ADF
 • Haver estat actiu com a voluntari d’una ADF la última campanya.
 • Tenir coneixements de programes d’ofimàtica.
 • Tenir coneixements de de manteniment i programació d’emissores.
 • Tenir coneixements de programes informàtics tipus GIS

Els requisits que han de complir els/les aspirants/tes per ser contractats son els següents:

 1. Haver complert 18 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
 2. Tenir la nacionalitat espanyola, la d’altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicada la lliure circulació de treballadors. Les persones estrangeres poden participar-hi en els termes que determina l’article 10.2 de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social (BOE núm. 10, de 12.1.2000), modificat per la Llei orgànica 2/2009, d’11 de desembre (BOE núm. 299, de 12.12.2009).
 3. Estar en possessió del títol de graduat escolar o superior. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de l’homologació de l’òrgan que
 4. No patir cap malaltia ni defecte físic, psíquic o sensorial que impedeixi exercir amb normalitat les funcions de les places a Per justificar aquest requisit les persones participants hauran de presentar un certificat mèdic oficial acreditatiu de l’aptitud psicofísica per a l’exercici de les funcions a desenvolupar en els llocs de treball. L’òrgan tècnic de selecció podrà sol·licitar les proves mèdiques complementàries que consideri oportunes per acreditar les condicions físiques i psíquiques esmentades.
 5. Tenir el coneixement de nivell intermedi de llengua catalana (B1) d’acord amb els certificats de coneixements que estableix la Direcció General de Política Lingüística, o els declarats equivalents a aquests, d’acord amb el que estableix l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística, i la modificació posterior (Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril). Les persones participants que no tinguin la nacionalitat espanyola també hauran de tenir coneixements de llengua castellana de nivell intermedi.
 6. Resten exemptes de realitzar la prova de llengua castellana les persones participants que  tinguin la nacionalitat d’un país en el qual l’idioma oficial sigui el castellà o espanyol. Les persones participants que no acreditin el coneixement de llengua catalana o llengua castellana seran excloses del procés selectiu.

 

Bases de la convocatòria

Les bases de la convocatòria són les que s’adjunten a continuació.

Bases de la convocatòria

 

Llistes provisionals de persones participants admeses i excloses

Les persones participants excloses per no complir els requisits disposaran d’un termini de tres dies naturals, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta llista, per esmenar els defectes de la documentació presentada o per presentar-ne de nova.

Llistes Provisionals

 

Llistes Definitiva de persones participants admeses i excloses

Llista Definitiva

Llista Puntuació

 

*RECORDEU, data límit per enviar la sol·licitud serà el dia 16 de maig del 2022

Com ho heu de fer? Heu d’enviar el vostre currículum al mail borsa.treball@sfadf.org, indicant a l’assumpte, Tècnic/a especialista operador/a de control

 

Etiquetes