Subvencions per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF)

23 de juny de 2017

Recordeu que la data límit per a presentar la sol·licitud és el 22 de juliol de 2017 (22 inclòs).

Recordeu que aquest any hi han novetats subvencionables en l’apartat d’equips individuals i altre material fungible com ara:

 

1. Granotes de treball grogues o que el groc en sigui el color majoritari, de cotó (100%) o ignífugues, amb les lletres ADF serigrafiades a l’esquena.

2. Botes.

3. Pantaló de cotó (100%) o ignífug de color verd.

4. Camisa o samarreta groga de cotó (100%) o ignífuga, amb les lletres ADF serigrafiades a l’esquena.

5. Casc RAL 1023 amb ulleres i protector de clatell groc que compleixi la normativa EN 397.

6. Gorra de cotó (100%) de color groc amb l’escut d’ADF.

7. Guants, fins a un màxim de 10 parells/municipi.

8. Guants ignífugs, fins a un màxim de 10 parells/municipi.

9. Folre polar de color groc o color groc i verd, amb les lletres ADF serigrafiades a l’esquena.

10. Jaquetó de cotó (parca d’estiu) de color groc o de color groc i verd, amb les lletres ADF serigrafiades a l’esquena.

11. Jaquetó de cotó (parca d’hivern) de color groc o de color groc i verd, amb les lletres ADF serigrafiades a l’esquena.

12. Llum frontal de led.

13. Inhibidor de foc (d’un sol ús i no recarregable).

14. Extintor (màxim de 6 kg).

Tota aquesta documentació la podeu trobar en el seguent enllaç:

La documentació que cal adjuntar a la sol·licitud és la següent: ORDRE ARP/96/2017

 

Documentació necessària:

 

Certificat de l’acord de la junta directiva de l’ADF de sol·licitar l’ajut i acceptar els compromisos corresponents, d’acord amb el model normalitzat disponible .

Memòria descriptiva on constin els objectius de cada actuació, el pressupost desglossat i els imports sol·licitats. En aquesta memòria i pressupost quedaran clarament desglossades les actuacions que corresponen a cadascun dels tipus que preveu l’annex, pels quals es demana subvenció, d’acord amb el següents models normalitzats ( aquesta memòria consta de dos documents): Memòria  i Dades per a la valoració.

Còpies dels permisos de circulació dels vehicles de l’ADF.

Quan l’import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes en el Reial decret 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic per al contracte menor, és a dir, 50.000 euros, quan es tracti de contractes d’obres, i 18.000 euros per la resta de contractes, en els termes establerts en  l’apartat 17.f) d’aquestes bases reguladores, cal presentar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a l’obra, la prestació del servei o el lliurament del bé.

Cal tenir en compte que la memòria descriptiva consta de 2 documentsLa memòria i les dades per a la valoració i cal adjuntar-les totes dues.

Consulteu la guia per a fer la sol·licitud. Per a qualsevol consulta podeu enviar-nos un correu a l’adreça adf.darp@gencat.cat o a banda del departament us podem assessorar com sempre al telèfon de la nostra oficina: 93.877.63.22 o al correu electrònic sfadf@sfadf.org

 

Què necessiteu fer?

 

Sol·licitar la subvenció

Aportar documentació

Justificar l’ajut