Subvencions per a actuacions, per part d’organitzacions no lucratives, de conservació del patrimoni natural i per a custòdia del territori (2018-2019)

11 d'abril de 2018

Suport a projectes de conservació, millora i restauració del patrimoni natural de la província de Girona promoguts per organitzacions no lucratives.

 

Les propostes han de tenir per objecte la conservació i/o millora del patrimoni natural (hàbitats, tàxons d’interès de conservació i processos ecològics), ja sigui en actuacions de restauració d’espais o en actuacions destinades a regular l’ús públic preexistent amb la finalitat de protegir els valors naturals presents i compatibilitzar aquesta protecció amb el gaudi social dels espais naturals. Les accions previstes s’han d’ubicar en sòl no urbanitzable, i se n’han de justificar els valors naturals que s’han de protegir, millorar o restaurar.

 

Conceptes subvencionables:

 • Accions de conservació d’hàbitats, tàxons i processos ecològics.
 • Actuacions per regular l’ús públic preexistent en finques en custòdia.
 • Actuacions de millora de la connectivitat ecològica.
 • Accions complementàries de formació i/o d’edició de materials interpretatius o de sensibilització vinculades a actuacions sobre el territori respecte a qualsevol dels conceptes anteriors.

 

Normativa específica

 • Directiva 92/43/CE (Directiva d’hàbitats), de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres.
 • Directiva 97/62/CE, de 27 d’octubre de 1997, que va adaptar al progrés científic i tècnic la Directiva 92/43/CEE.
 • Directiva 2009/147/CE del Parlament europeu i del Consell, de 30 de novembre de 2009, relativa a la conservació de les aus silvestres.
 • Reial decret 1193/1998, de 7 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 1997/1995, de 7 de desembre, pel qual s’estableixen mesures per contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres.
 • Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat.
 • Reial decret 139/2011, de 4 de febrer, per al desenvolupament d’espècies silvestres en règim de protecció especial i del «Catàleg espanyol d’espècies amenaçades».
 • Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’Espais d’Interès Natural.
 • Decret 172/2008, de 26 d’agost, de creació del «Catàleg de flora amenaçada de Catalunya».

A qui s’adreça

Entitats
Poden concórrer a aquesta convocatòria les associacions i fundacions privades sense ànim de lucre que, d’acord amb els seus estatuts, tinguin com a objectiu exclusiu o preferent la protecció o conservació del patrimoni natural o del medi ambient, i cooperatives de treball que tinguin per objecte la inserció laboral de persones en risc d’exclusió social i que facin treballs de restauració o manteniment del patrimoni natural.

Terminis

Convocatòria oberta
Obertura de convocatòria : 28/03/2018
Tancament de convocatòria : 16/04/2018
Termini de justificació : 15/10/2019

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds s’han de formular mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona, acompanyat de la documentació que preveu les bases reguladores de la subvenció. El document de sol·licitud i el de declaració responsable han d’estar signats electrònicament mitjançant el mateix certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.

 

 

Etiquetes