RESOLUCIÓ ARP/685/2019, de 15 de març, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l’any 2019, corresponent a la recuperació del potencial forestal (operació 08.03.01 i submesura 8.4 del PDR).

15 de març de 2019

Vista l’Ordre ARP/93/2018, de 19 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya (DOGC núm. 7655, de 3.7.2018), les quals determinen el marc d’aplicació d’aquests ajuts;

D’acord amb el Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, relatiu a l’ajut al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i pel qual es deroga el Reglament (CE) 1698/2005 del Consell, el Programa de desenvolupament rural de Catalunya per al període de programació 2014-2020 (PDR), amb el vistiplau previ del Govern de la Generalitat de Catalunya, de 15 de juliol de 2014, i aprovat per la Comissió Europea mitjançant la Decisió d’execució C (2015) 5325 final, de 28 de juliol de 2015, modificada per la Decisió d’execució C (2015) 9760 final, de 18 de desembre, per la Decisió d’execució C (2016) 5998 final, de 16 de setembre, i per la Decisió d’execució C (2017) 5971 final de 25 d’agost, per la Decisió d’execució C (2018) 2520 final, de 20 d’abril i la Decisió d’execució C (2018) 7762 final, de 19 de novembre preveu, dins la mesura 8 d’inversions en el desenvolupament de zones forestals i millora de la viabilitat dels boscos, i la corresponent operació, la 08.03.01, de prevenció d’incendis i recuperació del potencial forestal, la submesura 8.4 de recuperació del potencial forestal.

En el marc de l’article 5 del Reglament (UE) núm. 1305/2013 aquesta operació dona resposta a la prioritat 4 i focus àrea 4A, 4B i 4C de desenvolupament rural de la Unió Europea de restaurar, preservar i millorar els ecosistemes relacionats amb l’agricultura i la silvicultura.

D’altra banda, el Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, estableix disposicions per millorar la coordinació de l’execució dels fons de la Unió Europea amb incidència en l’enfocament estratègic en l’àmbit del desenvolupament rural.

Aquestes mesures estan sotmeses al règim de transparència i al sistema de control i sancions establert en el Reglament (UE) 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, sobre finançament, gestió i seguiment de la política agrícola comuna, pel qual es deroguen els reglaments (CE) núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 i (CE) núm. 485/2008 del Consell, i el Reglament d’execució (UE) 809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol, que estableix la disposició d’aplicació del Reglament (UE) 1306/2013.

Aquests ajuts tenen naturalesa d’ajut d’Estat, per la qual cosa se sotmeten al Reglament (UE) 702/2014 de la Comissió, de 25 de juny, pel qual es declaren determinades categories d’ajuts en els sectors agrícola i forestal i en zones rurals compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea SA.43021 (operació 08.03.01).

La Llei 7/1999, de 30 de juliol, del Centre de la Propietat Forestal, modificada per la Llei 4/2000, de 26 de maig, de mesures fiscals i administratives , per la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives, i per la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, determina, d’acord amb l’article 8.2.f), que entre les funcions del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal està la d’aprovar les bases reguladores i les convocatòries d’ajuts i subvencions, i també llur resolució.

Atès l’acord adoptat pel Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal, en sessió celebrada el dia 5 de febrer de 2019, sobre els ajuts a la gestió forestal sostenible per a l’any 2019.

L’article 9.3 de la Llei 7/1999, de 30 de juliol, del Centre de la Propietat Forestal, estableix les funcions encomanades al director gerent del Centre de la Propietat Forestal, entre les quals es troba executar els acords del Consell Rector.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport al sector forestal, mitjançant la concessió d’ajuts econòmics, d’acord amb els articles 92 i 93 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal i en ús de les atribucions conferides.

 

Resolc:

 

1. Donar publicitat a l’Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l’any 2019, corresponents a la restauració del potencial forestal (operació 08.03.01) dels annexos 1 i 5, respectivament, de l’Ordre ARP/93/2018, de 19 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

 

2. Convocar els ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l’any 2019, corresponents a la restauració del potencial forestal (operació 08.03.01) dels annexos 1 i 5, respectivament, de l’Ordre ARP/93/2018, de 19 de juny (DOGC núm. 7655, de 3.7.2018).

 

3. Els terminis de presentació de sol·licituds, de certificació parcial no definitiva, de finalització de les actuacions i de justificació són els següents:

a) Presentació de sol·licituds: un mes a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

b) Certificacions parcials no definitives: per als casos de les zones afectades per danys biòtics, fins al dia 30 de novembre de 2019, inclòs.

Pels casos de les masses de sureda cremada fins al dia 30 de març de 2020, inclòs.

c) Finalització de treballs: en les zones afectades per danys biòtics, en masses de pi pinastre o marítim (Pinus pinastre), fins al dia 28 de febrer de 2020, inclòs.

Per a la resta de conceptes i fusta seca i morta, fins al dia 30 de juny de 2020, inclòs.

d) Justificació: fins al dia 15 de juliol de 2020, inclòs.

 

4. Els ajuts que preveu aquesta convocatòria, per un import total de 350.877,2 euros, tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) d’acord amb el que preveu el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, i seran a càrrec de les partides pressupostàries 226570D/770000100/000 i 22670D/780000100/000 dels pressupostos del Centre de la Propietat Forestal per a l’any 2019, per un import màxim de 200.000,00 euros, la qual cosa suposa el 57% del finançament d’aquests ajuts.

La resta de finançament, 150.877,20 euros, serà a càrrec del fons FEADER, que representa el 43% del finançament d’aquests ajuts.

La concessió de les subvencions que preveu aquesta convocatòria queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost del Centre de la Propietat Forestal de l’any 2019 en el moment anterior a la resolució de concessió.

La dotació màxima indicada pot ser modificada d’acord amb la normativa vigent. En el cas que es pogués disposar de crèdits addicionals abans de la resolució de concessió, aquests crèdits es podran destinar a l’increment de la dotació inicial de la convocatòria.

Els imports seran distribuïts de la manera següent:

Per a les zones afectades per incendis forestals a l’Alt Empordà de l’any 2012 en suredes cremades (08.03.01): 175.438,60 euros.

Per a les zones afectades per danys biòtics sobre el pinastre a les comarques de la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, el Maresme i el Vallès Oriental (08.03.01): 175.438,60 euros.

Els imports atribuïts a cadascun dels conceptes anteriors es podran redistribuir segons les sol·licituds admeses.

 

5. Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant un model normalitzat, que es pot obtenir al Centre de la Propietat Forestal (finca Torreferrussa, carretera de Santa Perpètua a Sabadell, km 4,5, Santa Perpètua de Mogoda) o bé a través d’Internet, a la pàgina: www.gencat.cat/cpf, acompanyades de la documentació prevista a la base 6 de l’Ordre ARP/93/2018, de 19 de juny (DOGC núm. 7655, de 3.7.2018).

Les persones a què fa referència l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques han de presentar les sol·licituds telemàticament utilitzant la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya https://seu.gencat.cat.

Les persones físiques poden optar per presentar les sol·licituds per via telemàtica o presencialment, cas en el qual s’han de presentar preferentment al Centre de la Propietat Forestal. També es poden presentar pels mitjans que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i l’article 41 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i del procediment de les administracions públiques de Catalunya.

La presentació de la sol·licitud de subvenció implica la plena acceptació de les bases reguladores i l’autorització al Centre de la Propietat Forestal per comprovar el compliment dels requisits de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Generalitat de Catalunya i de les obligacions amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.

 

6. Les actuacions subvencionables són les següents:

Restauració del potencial forestal

1) Tallada de la vegetació afectada i tractament de les restes generades en el cas d’incendi forestal a l’Alt Empordà de l’any 2012 sobre masses de sureda cremada.

2) Lleva del suro i pelegrí cremat per l’incendi a l’Alt Empordà de l’any 2012.

3) Tallada de la vegetació afectada i tractament de les restes generades en els casos de danys biòtics en masses de pi pinastre o marítim (Pinus pinastre) dels municipis de les comarques que figuren en el punt 7 d’aquesta resolució.

 

7. Criteris tècnics i econòmics

Les actuacions subvencionables s’han d’ajustar als criteris tècnics següents:

Per a les actuacions de restauració del potencial forestal i pel que fa a les zones cremades, només s’acceptaran sol·licituds per als casos d’incendi forestal a l’Alt Empordà de l’any 2012 sobre masses de sureda (masses on l’espècie principal és l’alzina surera) cremada, i el grau d’afectació haurà de ser superior al 20% dels arbres existents a les zones afectades.

Pel que fa a les zones afectades per danys biòtics, només s’acceptaran sol·licituds per als casos de danys en masses de pi pinastre o marítim (Pinus pinaster) de les comarques de la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, el Maresme i el Vallès Oriental inclosos en la declaració oficial de la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi emesa el dia 2 de febrer de 2018, i el grau d’afectació també haurà de ser superior al 20% dels arbres existents dins la zona afectada. Caldrà triturar o enretirar les restes superiors a 10 cm de diàmetre i retirar els troncs en menys de 3 setmanes entre els mesos de juny i novembre. Els mesos de desembre, gener i febrer es podrà acumular fusta a bosc sempre que a data de 28 de febrer aquesta fusta sigui retirada o triturada. Durant els mesos de març, abril i maig no es podrà realitzar cap treball a les masses forestals afectades, excepte en els municipis d’Anglès, Bescanó, Brunyola, Caldes de Malavella, Maçanet de la Selva, Massanes, Riudarenes, Santa Coloma de Farners, Sils i Vilobí d’Onyar.

Només es poden obviar aquestes condicions en el cas de tallar pins que ja estiguin morts i secs; en aquest cas, només cal trossejar les restes de qualsevol diàmetre i deixar-les esteses.

Per a les zones afectades per incendi, el concepte inclou la tallada de vegetació morta i/o greument afectada, amb l’extracció dels arbres i arbustos de més d’1,5 m d’alçada i respectant els grups d’arbres amb possibilitat de supervivència. Pel que fa a les restes generades, s’han de trossejar en una mida no superior al 1,5 m i distribuir sobre el terreny homogèniament. En tot cas, les estructures resultants no han de superar els 60 cm d’alçada i s’han d’ordenar de tal manera que es faciliti l’accés per a la realització de tasques posteriors de regeneració.

El tractament fitosanitari per a la lleva del suro cremat o pelagrí cremat s’ha de realitzar segons normativa existent quant a la tècnica i el producte a utilitzar.

 

8. Quantia dels ajuts

8.1 L’import màxim total que es podrà atorgar a una mateixa persona beneficiària és de 25.000,00 euros.

Quan l’import proposat per atorgar en una sol·licitud/expedient sigui inferior a 1.500,00 euros, no es tramitarà per qüestió d’eficàcia i eficiència administrativa i s’arxivarà l’expedient amb la comunicació prèvia a la persona sol·licitant.

En els casos de sol·licitud per part d’una persona física que participi en una societat que concorri a la convocatòria, s’entendrà, per al càlcul dels límits anteriors, que la persona física participa en aquesta sol·licitud en el mateix percentatge en què figura en els estatuts de la societat com a titular.

8.2 Els imports màxims subvencionables per a cadascuna de les actuacions i els percentatges d’atorgament són els que indica l’annex d’aquesta resolució.

 

9. L’òrgan instructor dels expedients d’ajut és l’Àrea d’Ajuts del Centre de la Propietat Forestal.

L’òrgan competent per emetre la resolució sobre les sol·licituds és el director o directora gerent del Centre de la Propietat Forestal.

A aquests efectes, es nomena una comissió de valoració, que serà l’encarregada de valorar les sol·licituds d’ajuts, formada pel/per la cap de l’Àrea de Serveis, el/la cap de l’Àrea de Planificació Forestal i el/la cap de l’Àrea de Gestió Forestal.

 

10. El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la, d’acord amb l’apartat 10.2 de l’annex 1 de l’Ordre ARP/93/2018, a la persona sol·licitant serà de 6 mesos, a comptar des de la data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds. En cas de manca de resolució expressa, la sol·licitud es considera desestimada per silenci administratiu.

Contra la resolució del/de la director/a gerent del Centre de la Propietat Forestal, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs d’alçada davant el conseller o la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la notificació de la resolució, sense perjudici que se’n pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient.

En el cas de silenci administratiu, el recurs d’alçada davant el conseller o la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació es podrà interposar en qualsevol moment a comptar a partir de la data en què s’exhaureixi el termini per resoldre i notificar, tal com estableix l’apartat anterior.

 

11. D’acord amb el que preveuen les bases reguladores, les sol·licituds d’ajuts admissibles seran valorades segons els criteris de priorització i la puntuació que es detallen a continuació, i s’obtindrà una puntuació per a cada secció sol·licitada. Els criteris a valorar són els següents:

11.1 Criteri comú

Un màxim de 10 punts segons el grau d’execució global respecte de l’import atorgat en la darrera convocatòria d’ajut a la gestió forestal sostenible. Puntuarà de manera lineal segons el percentatge d’execució (on el 100% d’execució equivaldrà a 10 punts, i per sota del 100% puntuarà segons les desenes i unitats del percentatge; per exemple: 94,5% equivaldrà a 9,45 punts, i així successivament).

I obtindrà el màxim de punts si no ha concorregut o no ha tingut atorgament d’ajut per manca de disponibilitat pressupostària.

Les actuacions que no s’hagin pogut executar per causes de força major no imputables a la persona beneficiària no es tindran en compte en el càlcul del grau d’execució.

La convocatòria per a la redacció o revisió d’instruments d’ordenació no es tindrà en compte per al càlcul del grau d’execució.

11.2 Criteris específics

a) 20 punts si la/les finca/ques on es realitzen les actuacions estan incloses en un 80% o més en un instrument d’ordenació forestal (IOF) aprovat i vigent. Per poder obtenir aquesta puntuació, les actuacions programables han d’estar prèviament planificades en els IOF. A aquests efectes, no s’admetran modificacions de l’IOF a partir del darrer dia de presentació de la sol·licitud.

b) 5 punts per a actuacions subvencionables incloses en finques adscrites a algun sistema de certificació forestal acceptat i reconegut internacionalment. Juntament amb la sol·licitud de l’ajut, caldrà presentar la resolució d’adscripció aprovada i vigent al sistema de certificació forestal.

c) Un màxim de 5 punts segons el percentatge d’IOF inclòs a la llista de municipis amb limitacions naturals, específiques i zones de muntanya segons l’annex XI del PDR 2014-2020 i/o en un espai natural protegit (PEIN i/o Xarxa Natura 2000), tenint en compte una relació lineal i proporcional segons aquest percentatge, on el 100% equival a 5 punts; el PDR complet es pot consultar a la pàgina web del DARP http://agricultura.gencat.cat.

d) Per a la lleva del suro i pelegrí cremat, 10 punts; per a la tallada de vegetació afectada per danys biòtics, 10 punts, i per a la vegetació afectada per incendi, 5 punts. En el cas de demanar més d’un concepte, es farà la mitjana ponderada per la superfície sol·licitada.

e) Fins a 7 punts segons el grau d’afectació. 7 punts per zones afectades sobre més del 80% dels peus, 6 punts per zones afectades entre el 80% i el 50% dels peus i 5 punts per zones afectades en menys del 50% dels peus.

f) Fins a 5 punts segons el percentatge d’IOF inclòs dins de la distribució dels incendis tipus cartografiada per les orientacions forestals de gestió (Orgest). 0 punts per a risc baix, 1 punt per a risc mitjà, 3 punts per a risc alt i 5 punts per a risc molt alt.

11.3 D’acord amb les bases, caldrà una puntuació mínima de 27 punts per considerar-se subvencionable i una puntuació màxima de 62 punts. En el cas que diverses sol·licituds aconsegueixin la mateixa puntuació i que no es disposi de prou pressupost per atendre-les totes, s’aplicarà com a criteri de desempat en primer lloc el volum de la inversió, entès com l’import pressupostat subvencionable (import elegible), de major a menor i, en cas de persistir l’empat, en segon lloc, el criteri comú de l’apartat 11.1.

 

12. La justificació de les actuacions s’ha de realitzar d’acord amb l’apartat 11 de l’annex 1 de l’Ordre ARP/93/2018; les persones beneficiàries han de realitzar almenys el 50% de l’import total de l’ajut atorgat i justificar-les en el termini establert al punt 3 d’aquesta resolució; els comprovants de pagament han de ser documents bancaris; els pagaments en metàl·lic no podran ser superiors a 2.500,00 euros per proveïdor, i es justificaran mitjançant rebuts de pagament, datats i signats amb el NIF del cobrador i amb l’expressió “Rebut en metàl·lic”.

 

13. Els ajuts concedits a les persones físiques per un import superior a 1.250,00 euros i els ajuts concedits a persones jurídiques es faran públics al web http://www.gencat.cat/cpf, fent ús dels mitjans electrònics establerts.

 

14. Les dades personals de les persones beneficiàries podran ser tractades per organismes nacionals i de la Unió Europea als efectes del compliment de les seves obligacions de gestió i control, de seguiment i avaluació, d’acord amb la normativa reguladora dels ajuts al desenvolupament rural. A tal efecte, els assisteixen els drets continguts en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, a la qual s’ha d’entendre referit l’apartat 16 de l’annex 1 de l’Ordre ARP/93/2018.

 

15. Aquests ajuts cofinançats amb el FEADER es tramiten d’acord amb el conveni de delegació de funcions de l’organisme pagador signat amb el DARP el 18 de setembre de 2015 en el marc i d’acord amb el Decret 393/2006, de 17 d’octubre, pel qual es constitueix i es regula l’organització i el funcionament de l’organisme pagador dels ajuts finançats per al FEAGA i el FEADER (DOGC núm. 4743, de 19.10.2006)

 

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, potestativament, recurs de reposició davant la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el termini d’un mes.

 

Santa Perpètua de la Mogoda, 15 de març de 2019

 

Juan Luis Abián Perruca

Director gerent del Centre de la Propietat Forestal

 

 

Documents adjunts
RESOLUCIÓ ARP/685/2019
Categories
Etiquetes