RESOLUCIÓ ARP/374/2019, de 12 de febrer, per la qual es convoquen els ajuts per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF) per a l’any 2019

12 de febrer de 2019

DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ

RESOLUCIÓ ARP/374/2019, de 12 de febrer, per la qual es convoquen els ajuts per al foment de lesactuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF) per a l’any 2019 (ref. BDNS 440222).

La Llei 6/1988, forestal de Catalunya, regula en el capítol II, relatiu a la prevenció de plagues i incendisforestals, concretament en els articles 34, 35, 36, 37 i 38, les agrupacions de defensa forestal (ADF).

El Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència delsdepartaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, atribueix a l’article 3.13.7 l’exercici de lacompetència en matèria de polítiques de boscos al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

El Decret 43/2017, de 2 de maig, de reestructuració del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca iAlimentació, disposa en l’article 60.1 g) com a funcions de la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestiódel Medi supervisar, coordinar i fomentar l’activitat de les agrupacions de defensa forestal.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport a les ADF mitjançant la concessió d’ajutseconòmics, d’acord amb els articles 92 i 93 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprovael text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General d’EcosistemesForestals i Gestió del Medi i en ús de les atribucions que m’han estat conferides,

Resolc:

1. Convocar els ajuts per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF) per a l’any2019, d’acord amb les bases reguladores aprovades en l’Ordre ARP/96/2017, de 24 de maig, per la quals’aproven les bases reguladores dels ajuts per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensaforestal (ADF) (DOGC núm. 7379, de 29.5.2017).

2. El termini de presentació de sol·licituds és d’un mes que computa des de l’endemà de la publicació d’aquestaresolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

3. Els ajuts que preveu aquesta resolució, per un import màxim de 750.000,00 euros, són a càrrec de lapartida pressupostària AG07D/482000100/5510 dels pressupostos del Departament Agricultura, Ramaderia,Pesca i Alimentació per a l’any 2019.

4. L’òrgan instructor dels expedients d’ajut és el Servei de Prevenció d’Incendis Forestals.

5. L’òrgan competent per emetre la resolució sobre les sol·licituds és la persona titular de la Direcció Generald’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi.

A aquests efectes, es nomena una Comissió de Valoració, que serà l’òrgan col·legiat encarregat de valorar lessol·licituds d’ajuts, formada per la persona titular del Servei de Prevenció d’Incendis Forestals, la personatitular de la Secció de Gestió de la Prevenció d’Incendis Forestals i la persona titular de la Secció d’Inspecció.En el cas d’absència d’algun dels membres de l’esmentada Comissió, serà suplent la persona titular de la Sub-direcció de Boscos.

6. El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la per la via establerta en l’apartat 13.3 de les bases reguladores a la persona sol·licitant és de 4 mesos, a comptar des de la data en què finalitza el termini depresentació de sol·licituds. En cas de manca de resolució expressa, la sol·licitud es considera desestimada persilenci administratiu.

7. L’aprovació d’aquest acte implica l’autorització a les unitats administratives per a la comptabilització de ladisposició de crèdit a favor de les persones beneficiàries en el sistema corporatiu de la comptabilitat GECAT il’autorització per a la comptabilització del reconeixement de les obligacions econòmiques derivades que haurà d’efectuar-se un cop la unitat administrativa competent hagi verificat el compliment de la finalitat de l’objectede la subvenció i el compte justificatiu de les despeses elegibles presentades per la persona beneficiària.

8. Contra la resolució del director o la directora general d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, que no posafi a la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant el conseller o la consellera d’Agricultura,Ramaderia, Pesca i Alimentació en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la notificació de laresolució, sense perjudici que se’n pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient.

En cas de silenci administratiu, el recurs d’alçada davant el conseller o la consellera d’Agricultura, Ramaderia,Pesca i Alimentació es podrà interposar en qualsevol moment a partir de l’endemà del dia en què s’exhaureixiel termini per resoldre i notificar tal com estableix l’apartat anterior.

9. El termini màxim per executar i justificar les actuacions objecte de subvenció és fins al 15 d’octubre de2019, inclòs.

10. Els períodes subvencionables són els següents:

a) Per a costos fixos, són subvencionables les despeses efectuades i pagades entre el 16 d’octubre de 2018 i el 15 d’octubre de 2019, ambdós inclosos.

b) Per a costos variables, són subvencionables les despeses efectuades i pagades entre l’1 de gener de 2019 iel 15 d’octubre de 2019, ambdós inclosos.

c) Per a equips personals, són subvencionables les despeses efectuades i pagades entre l’1 de gener de 2019 iel 15 d’octubre de 2019, ambdós inclosos.

11. Els ajuts concedits es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat de Catalunyahttp://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts, fent ús dels mitjans electrònicsestablerts.

12. Els imports establerts en el punt 17 f) de l’annex 1 de l’Ordre ARP/96/2017 referits al Reial decret 3/2011s’han d’entendre referits a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual estransposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i2014/24/UE, de 26 de febrer, per al contracte menor (40.000 euros quan es tracti de contractes d’obres, i 15.000 euros quan es tracti de contractes de subministrament o de serveis).

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiudavant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de la sevapublicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i, potestativament, recurs de reposició davant laconsellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el termini d’un mes.

Barcelona, 12 de febrer de 2019

 

Documents adjunts
RESOLUCIÓ ARP/374/2019
Categories
Etiquetes