RESOLUCIÓ ARP/183/2018, de 6 de febrer, per la qual es convoquen els ajuts per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF) per a l’any 2018

14 de febrer de 2018

La Llei 6/1988, forestal de Catalunya, regula en el capítol II, relatiu a la prevenció de plagues i incendis forestals, concretament en els articles 34, 35, 36, 37 i 38, les agrupacions de defensa forestal (ADF).

El Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, atribueix a l’article 3.13.7 l’exercici de la competència en matèria de boscos al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

El Decret 43/2017, de 2 de maig, de reestructuració del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, disposa en l’article 60.1 g) com a funcions de la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi supervisar, coordinar i fomentar l’activitat de les Agrupacions de Defensa Forestal

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport a les ADF mitjançant la concessió d’ajuts econòmics, d’acord amb l’article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi i en ús de les atribucions que m’han estat conferides,

 

Resolc:

 

1. Convocar els ajuts destinats al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF) per a l’any 2018, d’acord amb les bases reguladores aprovades en l’Ordre ARP/96/2017, de 24 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF) (DOGC núm.7379, de 29.5.2017).

 

2. El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes que computa des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

 

3. Els ajuts que preveu aquesta Resolucióper un import total d’1.000.000,00 d’euros, són a càrrec de la partida pressupostària AG07D/482000100/5510 dels pressupostos del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a l’any 2018, dotada amb un import màxim d’1.000.000,00 d’euros.

 

4. L’òrgan instructor dels expedients d’ajut és el Servei de Prevenció d’Incendis Forestals, el qual podrà sol·licitar la documentació complementària o realitzar les comprovacions que consideri oportunes per acreditar el compliment dels requisits exigits.

 

5. L’òrgan competent per emetre la resolució sobre les sol·licituds és la persona titular de la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió de Medi.

A aquests efectes, es nomena una Comissió de Valoració, que serà l’òrgan col·legiat encarregat de valorar les sol·licituds presentades i emetre l’informe corresponent, formada per la persona titular del Servei de Prevenció d’Incendis Forestals, la persona titular de la Secció de Gestió de Prevenció d’Incendis Forestals i la persona titular de la Secció d’Inspecció. En el cas d’absència d’algun dels membres de l’esmentada Comissió, serà suplent la persona titular de la Subdirecció General de Boscos.

 

6. El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la a la persona sol·licitant mitjançant publicació al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat (http://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1) en els termes establerts en l’apartat 13.3 de l’Ordre ARP/96/2017 serà de 4 mesos, a comptar des de la data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds. En el cas de manca de resolució expressa, la sol·licitud es considera desestimada per silenci administratiu.

 

7. El termini màxim per executar i justificar les actuacions objecte de subvenció serà fins al 15 d’octubre de 2018, inclòs.

 

8. Els períodes subvencionables són els següents:

a) Per a costos fixos, són subvencionables les despeses efectuades i pagades entre el 16 d’octubre de 2017 i el 15 d’octubre de 2018, inclosos.

b) Per a costos variables, són subvencionables les despeses efectuades i pagades entre l’1 de gener de 2018 i el 15 d’octubre de 2018, inclosos.

c) Per a equips personals, són subvencionables les despeses efectuades i pagades entre l’1 de gener de 2018 i el 15 d’octubre de 2018, inclosos.

 

9. Contra la resolució de la persona titular de la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs d’alçada davant la persona titular del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la notificació de la resolució, sense perjudici que se’n pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient.

En el cas de silenci administratiu, el recurs d’alçada davant la persona titular del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació es podrà interposar en qualsevol moment a partir de l’endemà del dia en què s’exhaureixi el termini per resoldre i notificar tal com estableix l’apartat anterior.

 

10. Els ajuts concedits es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya https://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts, fent ús dels mitjans electrònics establerts. Els ajuts que superin els 6.000 euros es publicaran, a més, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

 

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de la seva publicació al BOE i, potestativament, recurs de reposició davant la persona titular del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el termini d’un mes.

 

Madrid, 6 de febrer de 2018

 

Isabel García Tejerina

Ministra d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient

(De conformitat amb el que estableix el Reial decret 944/2017, de 27 d’octubre)