Proposta de resolució provisional de concessió dels ajuts per al foment de les actuacions de les Agrupacions de Defensa Forestal / ADF

29 d'agost de 2017

Identificació de l’expedient

Proposta de resolució provisionals dels ajuts per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal, a l’empara de l’Ordre ARP/96/2017, de 24 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF), i es convoquen els corresponents a 2016.

Antecedents

 1. En data 29.05.2017, es va publicar al DOGC l’Ordre ARP/96/2017, que aprova les bases reguladores dels ajuts per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF)
 2. En data 22.06.2017, es va publicar al DOGC la resolució ARP/1422/2017, que convoca els ajuts per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF).
 3. L’apartat 11 de les bases reguladores d’aquests ajuts estableix que d’acord amb la documentació presentada i l’informe de la Comissió de valoració, l’òrgan instructor efectuarà la proposta de resolució provisional que ha de contenir la llista de sol·licitants proposats per a ser beneficiaris i exclosos de l’ajut. Aquesta proposta es notifica a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya ( https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.
 4. En data 25/08/2017. es va reunir la Comissió de Valoració dels ajuts per al foment de les actuacions de les ADF, i de les 201 sol·licituds presentades se’n van proposar 175 per a ser beneficiaris de l’ajut, per un import de 750.000,00 euros.

Fonaments de dret

 1. Ordre ARP/96/2017, de 24 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF)
 2. Resolució ARP/1422/2017, de 13 de juny, per la qual es convoquen els ajuts per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF) (ref. BDNS 351817).
 3. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 4. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 5. Llei 39/2015, Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 6. Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 7. Text refós de al Llei de finances públiques de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 3/2012, de 24 de desembre.

Proposo

 1. Concedir als sol·licitants que figuren a l’Annex 1 d’aquesta proposta, i per l’import que s’indica, els ajuts per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF).
 2. Excloure de la concessió dels ajuts per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF), els sol·licitants que figuren a l’annex 2 d’aquesta proposta, pels motius que s’hi indiquen.

La fermesa de la resolució de concessió de l’ajut comporta que la persona beneficiària declara tàcitament que es troba al corrent de les seves obligacions amb l’Administració tributària i la social i amb la Generalitat de Catalunya.

Si en el termini de 10 dies comptats a partir de l’endemà de la publicació en l’e-tauler, les persones beneficiaries de l’ajut no efectuen cap al·legació, s’entén com acceptada la subvenció tàcitament.

 

El Cap del Servei de Prevenció d’Incendis Forestals

Esteve Canyameres Ramoneda

 

Per absència El Subdirector General de Boscos

Enric Vadell Guiral