Presentació model 347

17 de febrer de 2017

Us recordem que el  proper dia 28 de febrer acaba el termini per la presentació  de la declaració anual d’operacions amb tercers (model 347) a l’Agència Tributària corresponent a l’exercici 2016.

Estan obligades a presentar el model 347, totes aquelles ADF que durant l’exercici 2016 el volum d’operacions, amb un mateix proveïdor o client, hagin superat els 3.005,06 euros. A més, estarà obligat a incloure a la declaració totes les subvencions pagades durant l’exercici que hagin superat aquest import. Des del 2014 estan obligades a presentar declaració totes les entitats no lucratives o establiments de caràcter social per compres de béns o serveis realitzats, al marge d’activitats empresarials o professionals. No es declararan les operacions dels subministraments d’aigua, electricitat o combustibles, excepte les operacions de telefonia, aquesta operació sí que s’ha d’incloure a la declaració. Encara que es presenti una única declaració informativa de tot l’any, els imports del volum d’operacions realitzades durant tot l’exercici, caldrà declarar-los per trimestre, posant cada operació al seu trimestre corresponent. Les compres i vendes es declararan en el trimestre que correspongui a la data de la factura, o si presenten IVA, al trimestre que s’hagi inclòs a la declaració de l’IVA. En el cas de subvencions es declararà en el trimestre que hagin estat pagades per les Administracions Públiques. Les entitats que no disposin de certificat digital propi, caldrà que la presentin amb la signatura d’un professional autoritzat (gestoria), ja que si no es disposa d’un certificat, no es podrà presentar el model 347.

Us oferim la possibilitat de que una gestoria acordada presenti aquesta declaració per cadascuna de les ADF, de forma gratuïta ja que s’assumirà el cost per part del Secretariat. Si esteu interessats només cal que ompliu les dades d’una fulla Excel i l’envieu per mail a la Gestoria Pagès de Vilafranca del Penedès:

Tel. 938924915    fpages@gestoriapages.cat

Documents adjunts
Full 347
Categories
Etiquetes