ORDRE ARP/96/2017, de 24 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF).

29 de maig de 2017

ORDRE ARP/96/2017, de 24 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF).

La Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, regula en el capítol II, relatiu a la prevenció de plagues i incendis forestals, i concretament en els articles 34, 35, 36, 37 i 38, les agrupacions de defensa forestal (ADF), i els atorga personalitat jurídica plena per facilitar la tasca important que, en col·laboració amb l’Administració local i els particulars, han de dur a terme aquestes agrupacions en matèria de prevenció, actuació immediata i suport a l’extinció dels incendis forestals.

D’acord amb la normativa esmentada i en el marc de la cooperació i col·laboració econòmica de l’Administració de la Generalitat amb les ADF de Catalunya, és d’interès establir i concedir una línia d’ajuts econòmics amb la finalitat de contribuir al manteniment del dispositiu operatiu de les ADF i potenciar-ne les actuacions de prevenció, actuació immediata i suport a l’extinció dels incendis forestals mitjançant el manteniment i la millora del material específic.

El Decret 56/2009, de 7 d’abril, per a l’impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya; la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de normes reguladores de signatura electrònica; el Decret 232/2013, de 15 d’octubre, pel qual es crea la Seu electrònica; la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, constitueixen la normativa aplicable en matèria de tramitació electrònica dels procediments de l’Administració.

Per a la tramitació d’aquests ajuts, s’ha tingut en compte la potencial capacitat econòmica i tècnica de les possibles persones beneficiàries considerant que poden disposar dels mitjans tecnològics necessaris per poder realitzar la tramitació electrònica de la sol·licitud, per la qual cosa resulta oportú establir tota la tramitació administrativa només per mitjans electrònics, de conformitat amb l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i l’article 43.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport a les ADF mitjançant un ajut econòmic, d’acord amb l’article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, i en ús de les atribucions que m’han estat conferides,

Ordeno:

Article 1 Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF) que es publiquen en l’annex 1 i per a les actuacions subvencionables que consten en l’annex 2 en relació amb l’apartat 5 de les bases reguladores.

Article 2 Aprovar el procediment de tramitació per mitjans telemàtics que consta en l’annex 3 en la convocatòria pública dels ajuts regulats en les bases reguladores aprovades en l’article 1 que serà obligatori per a totes les persones sol·licitants.

Disposició derogatòria

Es deroga l’Ordre ARP/79/2016, de 8 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF) i es convoquen els corresponents a 2016, que només resta aplicable als ajuts de l’esmentada convocatòria.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el DOGC.

 

Barcelona, 24 de maig de 2017

Meritxell Serret i Aleu

Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació