Nou Cens Provisional_Eleccions SFADF 2021

14 de maig de 2021

La Junta Electoral publica un nou cens provisional

La Junta Electoral ha realitzat unes modificacions en el cens provisional relacionades amb els art. 19 punt 1, art.6 punt 4 i 5, art. 24 punt e)

Tenen dret a vots per considerar que formen part del Secretariat totes les Federacions adherides i, a les comarques on no existeixin federacions, les ADF legalment constituïdes de forma individual adherides (sempre que es trobin actives, amb els càrrecs en vigor i inscrites al Registre Oficial corresponent).

Les ADF que no estan federades i, on a les seves comarques existeixi una Federació, no tenen dret a vots.

L’ADF que formen part d’una Federació queda representada per aquesta Federació.

Cada Federació té 15 vots per cada comarca íntegra que agrupi. En el cas que hi hagi més d’una Federació per comarca, aquestes es reparteixen el 15 vots de la comarca de forma proporcional d’acord amb el número d’hectàrees forestals, agrícoles i improductives que sumin les seves ADF federades.

En el cas de Federacions que agrupin comarques de forma només parcial, se’ls assigna la proporció corresponen en funció dels municipis de la comarca que agrupin tenint como a referència que són 15 vots per cada comarca complerta.

Cada ADF disposarà d’un mínim de 1 vot en funció de les hectàrees forestals, agrícoles i improductives que tingui en el seu territori i disposarà de un màxim de 10, a raó de 1 vot per cada mil hectàrees completes.

Hi ha una setmana (del 15 al 21 de maig) per a la presentació d’esmenes, les quals s’han d’enviar al següent correu electrònic: sfadf@sfadf.org indicant a l’assumpte, Esmenes cens provisional