NOTA INFORMATIVA – ASSEGURANCES ADF 2021

11 de març de 2021

Les Agrupacions de Defensa Forestal estan cobertes en les seves activitats per una assegurança d’accidents personals i una assegurança de responsabilitat civil, renovada anualment i contractada pel Secretariat de Federacions i ADF de Catalunya amb l’empresa MUSSAP. Aquest any 2021 la pòlissa d’accidents del personal voluntari s’ha actualitzat i s’ha incrementat el preu amb noves cobertures. Cal dir que era una petició de fa molt temps de les ADF (passem a detallar les actualitzacions a la part individual de la mateixa).

Què cobreix l’assegurança l’any 2021?

La pòlissa RC cobreix els danys materials i personals derivats de les activitats desenvolupades per les Agrupacions de Defensa Forestal. Queden garantits els danys materials ocasionats als vehicles, utilitzats en l’extinció d’incendis forestals pels voluntaris de les ADF de  Catalunya.

La pòlissa ACCIDENTS cobreix els danys personals per causa d’accident dels quals es derivin la mort o la invalidesa, la incapacitat temporal hospitalària i la no hospitalària del personal voluntari que col·labori amb les Agrupacions de Defensa Forestal de Catalunya, en les tasques pròpies de prevenció i extinció d’incendis forestals, actuacions forestals al medi natural en ventades, nevades i aiguats, activitats de formació i divulgació de les activitats pròpies de les ADF, recerca de persones desaparegudes en l’àmbit del medi natural i simulacres de formació per actuacions en incendis forestals.

COBERTURES PER PERSONA, LIMITACIONS I EXCLUSIONS.

Mort: 72.000 euros.

Invalidesa Permanent: 110.000 euros.

ILT (per cada dia de baixa que romangui ingressat a l’hospital), limitat a 30 euros/dia, fins un màxim de 100 dies.

ILT no hospitalària, limitat a 30 euros/dia, fins un màxim de 100 dies.

EXCLUSIONS DE LA COBERTURA

No queden garantits els menors de 16 anys i de més de 70 anys d’edat.

Queden exclosos i per tant, fora de cobertura, els accidents i els danys soferts per tasques o fets diferents de les pròpies de prevenció i extinció d’incendis forestals, actuacions forestals al medi natural en ventades, nevades i aiguats, activitats de formació i divulgació de les activitats pròpies de les ADF, recerca de persones desaparegudes en l’àmbit del medi natural i simulacres de formació per actuacions en incendis forestals.

Cal tenir present:

  • Que els voluntaris/es de l’ADF’s mentre intervenen en un servei estan executant tasques sense cap ànim de lucre i per tant gaudeixen de les cobertures de la Seguretat Social. Les assistències sanitàries que es puguin precisar hauran de ser ateses per centres sanitaris o hospitals públics del nostre país presentant la pertinent targeta sanitària.
  • Són beneficiaris de les cobertures tots els voluntaris/es d’edats compreses entre els 16 i els 70 anys ambdues incloses, així com els de 70 a 80 anys que disposin del carnet verd.

Alta del voluntari:

Qualsevol persona que vulgui actuar  com a voluntari ha de donar-se d’alta prèviament al control central de les ADF’s al Servei de Prevenció d’Incendis Forestals de la Generalitat de Catalunya ubicat a la finca Torreferrussa. Pot fer-se per contacte telefònic, per correu electrònic, si bé es recomana fer-ho mitjançant qualsevol programa de gestió de voluntaris.

Actuacions i tràmits en cas de produir-se un sinistre.

1.- Quan es produeixi un accident amb resultat de lesions, cal fer-se visitar en qualsevol centre sanitari o hospital del nostre país presentant la targeta sanitària universal del voluntari/a que precisi de l’assistència.

2.- Comunicar l’accident al cap de sala dels Agents Rurals, informant-lo de la identitat del voluntari/a (nom i cognoms), número de carnet i gravetat de les lesions patides.

3.- Redactar un informe, signat pel president de l’ADF on pertany el lesionat/da, fen contar el nom i cognoms, i carnet del voluntari/a lesionat/da, amb una descripció detallada del sinistre (lloc on s’ha produït, tipus d’activitat que es realitzava “simulacre, vigilància, suport a l’extinció, tasques de prevenció, …..”)  i enviar-ho per correu certificat a:

Direcció General dels Agents Rurals 

Carretera B-140 de Sabadell a Santa Perpètua de Mogoda, km 4,5 Finca Torreferrussa

08130  Santa Perpètua de Mogoda

 

Què cobria l’assegurança fins l’any 2020?

La pòlissa RC cobreix els danys materials i personals derivats de les activitats desenvolupades per les Agrupacions de Defensa Forestal. Queden garantits els danys materials ocasionats als vehicles, utilitzats en l’extinció d’incendis forestals pels voluntaris de les ADF de  Catalunya.

COBERTURES PER PERSONA, LIMITACIONS I EXCLUSIONS.

Mort: 66.111 euros.

Invalidesa Permanent: 108.182 euros.

ILT (per cada dia de baixa que romangui ingressat a l’hospital), limitat a 25 euros/dia, fins un màxim de 365 dies.

ILT no hospitalaria NO GARANTIDA

EXCLUSIONS DE LA COBERTURA

No queden garantits els menors de 16 anys i de més de 70 anys d’edat.

Queden exclosos i per tant, fora de cobertura, els accidents i els danys soferts per tasques pròpies de prevenció i extinció d’incendis forestals.