NORMES D’ACTUACIO EN CAS D’ACCIDENT D’UN VOLUNTARI DE LES ADF

1 de juliol de 2020

Alta del voluntari

Qualsevol persona que vulgui actuar  com a voluntari ha de donar-se d’alta prèviament al control central de les ADF’s al Servei de Prevenció d’Incendis Forestals de la Generalitat de Catalunya ubicat a la finca Torreferrussa. Pot fer-se per contacte telefònic, per correu electrònic, si bé es recomana fer-ho mitjançant qualsevol programa de gestió de voluntaris.

Assegurances

Tots el voluntaris/es de les ADF’s estan inclosos dins una pòlissa d’assegurances subscrita pel Secretariat de les Federacions d’Agrupacions de Defensa Forestal (SFADF) que els beneficia de les següents cobertures mentre realitzen un servei:

Danys personals

Assegurança per danys personals que puguin patir els /les voluntaris/es  que col·laborin amb les ADF’s de Catalunya en les tasques pròpies de prevenció i/o extinció d’incendis forestals amb les següents cobertures:

  • Capital en cas de mort del voluntari/a – 66.111 euros
  • Capital per accident on se’n derivi una invalidesa total del voluntari /a – 108.182 euros.
  • Indemnització per cada dia d’hospitalització d’un voluntari/a derivat d’un accident – 25 euros /dia.

Cal tenir present:

  • Que els voluntaris/es de l’ADF’s mentre intervenen en un servei de prevenció i/o extinció d’incendis estan realitzant tasques sense cap ànim de lucre i per tant gaudeixen de les cobertures de la Seguretat Social. Les assistències sanitàries que es puguin precisar hauran de ser ateses per centres sanitaris o hospitals públics del nostre país presentant la pertinent targeta sanitària.
  • Son beneficiaris de les cobertures tots els voluntaris/es d’edats compreses entre els 16 i el 70 anys ambdues incloses, així com els de 70 a 80 anys que disposin del carnet verd.

Responsabilitat civil

Assegurança per les responsabilitats que es poguessin derivar d’un voluntari/a, així com les de l’ADF al que pertany a conseqüència de les seves actuacions en les tasques d’extinció i/o prevenció d’incendis forestals.

Actuacions i tràmits en cas de produir-se un sinistre.

1.- Quan es produeixi un accident amb resultat de lesions, cal fer-se visitar en qualsevol centre sanitari o hospital del nostre país presentant la targeta sanitària universal del voluntari/a que precisi de l’assistència.

2.- Comunicar l’accident al cap de sala dels Agents Rurals, informant-lo de la identitat del voluntari/a (nom i cognoms), número de carnet i gravetat de les lesions patides.

3.- Redactar un informe, signat pel president de l’ADF on pertany el lesionat/da, fen contar el nom i cognoms, i carnet del voluntari/a lesionat/da, amb una descripció detallada del sinistre (lloc on s’ha produït, tipus d’activitat que es realitzava “simulacre, vigilància, suport a l’extinció, tasques de prevenció, …..”) i enviar-ho per correu certificat al:

 

Servei de Prevenció d’Incendis Forestals (a l’atenció del SR. Esteve Canyameres)

Carretera B-140 de Sabadell a Santa Perpètua de Mogoda, km 4,5 Finca Torreferrussa

08130  Santa Perpètua de Mogoda

 

L’esmentat Servei s’encarregarà de fer tots els tràmits amb MUSSAP per la gestió del sinistre.