Memòria d’activitats 2019

15 de juny de 2020

Tota associació ha de destinar esforços a explicar què és, què fa, per què, quin impacte té la seva activitat, qui la fa i com la fa.

Una de les millors eines que disposen les associacions per aconseguir-ho és la memòria anual. La memòria anual és una eina de consulta i avaluació que ofereix les dades més destacades de les activitats dutes a terme pel Secretariat de Federacions i ADF de Catalunya en el període d’un any.

Documents adjunts
MEMÒRIA SFADF 2020