Justificació de la subvenció per al foment de les actuacions de les ADF 2021

5 d'octubre de 2021

Els recordem que el termini màxim per executar i per presentar la justificació de l’ajut per al foment de les actuacions de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), tal com marca l’Ordre ARP42/21/2021 de 19 de febrer del 2021, és el proper 15 d’octubre del 2021. L’enllaç mitjançant el qual podran accedir a la tramitació telemàtica de la justificació de l’ajut és el següent: 

 

https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do?reqCode=inicial&set-locale=ca_ES&idioma=ca_ES&idServei=ADF001JUST&urlRetorn=https%3A%2F%2Fweb.gencat.cat%2Fca%2Ftramits%2Ftramits-temes%2F8750_Subvencions-per-al-foment-de-les-actuacions-de-les-agrupacions-de-defensa-forestal-ADF%3Fmoda%3D3&tpst=ae56fd5821cffc7f4784ac8db0c0e1a0

 

IMPORTANT: PER OBRIR AQUEST ENLLAÇ S’HAN D’UTILITZAR ELS NAVEGADORS GOOGLE CHROME O FIREFOX 

 

Enguany hi ha un parell de canvis en la manera de justificar l’ajut. El primer és que tot el procediment de la justificació es realitza mitjançant un formulari web molt intuïtiu, i el segon, que el compte justificatiu que s’ha de presentar ja no és un fitxer pdf sinó un fitxer Excel (doc. adjunt: compte-justificatiu.xlsx).  

En el moment d’introduir les factures a l’Excel del compte justificatiu, les dades de les factures que NO siguin assegurances, a la columna “Concepte” caldrà que seleccioneu “altres” i no “serveis professionals”, ja que en cas de fer-ho, els imports que es carregarien al programa de gestió de la subvenció, no serien correctes. 

Els recordem, que de la mateixa forma que la convocatòria passada, per a la justificació d’aquest ajut s’han de presentar dos comptes justificatius, un pels costos fixes i un altre pels costos variables. 

 

Per últim, els documents que cal presentar per mitjans exclusivament telemàtics, adjunts al Compte Justificatiu de la subvenció, son els següents:  

  •  La Memòria explicativa del compliment de la finalitat de l’acció, activitat o projecte subvencionat en el model normalitzat (Memòria explicativa.pdf). 
  • Una declaració de la remuneració que ha percebut el personal directiu de l’entitat si la subvenció atorgada és superior als 10.000 € (Declaració remuneració.pdf). 
  • Les còpies digitalitzades de les factures i dels justificants de pagament de les despeses subvencionades. 

 

 

Per a qualsevol informació o aclariment, podeu adreçar-vos a:

Servei de Prevenció d’Incendis Forestals

Tlf: 93 561 70 11

spif.dmah@gencat