Justificació de la subvenció per al foment de les actuacions de les ADF 2020

18 de setembre de 2020

A diferència d’altres anys, les factures i rebuts no s’han de presentar físicament sinó que s’han de tramitar de forma telemàtica, tal com s’indica a les bases reguladores de l’ajut.

És a dir, que al Compte Justificatiu també s’hauran d’adjuntar les còpies digitalitzades o bé el PDF de les factures i documents acreditatius del pagament de les despeses subvencionables (extractes bancaris o rebuts), si cal, comprimides en zip.

L’enllaç per tal que arribeu al formulari del compte justificatiu de la subvenció de referència és el següent: https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do?reqCode=inicial&set-locale=ca_ES&idioma=ca_ES&idServei=ADF001JUST&urlRetorn=https%3A%2F%2Fweb.gencat.cat%2Fca%2Ftramits%2Ftramits-temes%2F8750_Subvencions-per-al-foment-de-les-actuacions-de-les-agrupacions-de-defensa-forestal-ADF%3Fmoda%3D3&tpst=ae56fd5821cffc7f4784ac8db0c0e1a0 

Aquesta convocatòria, a diferència de les anteriors, degut a uns canvis en l’aplicatiu de tramitació de les subvencions, haureu de fer dues vegades el formulari del compte justificatiu, una per a cada tipus de costos (fixes i variables).

Us recordem que el termini màxim per a la justificació de l’ajut és fins al 15/10/2020.

 

 

Per a qualsevol informació o aclariment, podeu adreçar-vos a:

Servei de Prevenció d’Incendis Forestals

Tlf: 93 561 70 11

spif.dmah@gencat.cat