JUNTA ELECTORAL – ELECCIONS SFADF 2021

4 de maig de 2021

Us informem que ha quedat constituïda la Junta Electoral que supervisarà tot el procés electoral del SFADF.

 

Segons l’art. 24 punt C. dels Estatuts del SFADF la Junta Electoral estarà formada per cinc persones de la Junta Directiva General que no formin part de la Junta Directiva Executiva, i seran els dos membres de més edats i els tres membres de menys edat. El membre de més edat farà les funcions de President de la Junta Electoral i el més jove farà les funcions de Secretari.

 

PRESIDENT: Joan Josep Riera (Osona)

SECRETARI: Jordi Puchol (Vallès Oriental)

VOCAL 1: Antoni Godoy (Alt Empordà)

VOCAL 2: Jordi Codina (Berguedà)

VOCAL 3: Joan Trenchs (Vallès Occidental)

 

Tota la informació relativa a les eleccions es publicarà en la pàgina web del Secretariat.

 

CALENDARI ELECTORAL
  • Publicat per la Junta Electoral el cens provisional de les Federacions i ADF que poden participar a les eleccions hi haurà un termini d’una setmana per a la presentació d’esmenes.
  • Resoltes les esmenes per la Junta Electoral es publicarà el cens definitiu.
  • Publicat el cens definitiu hi haurà un termini de quince dies naturals per a que cada ADF o Federació nomeni entre els seus membres un representant i un suplent comarcal per formar part de la Junta Directiva General.
  • Si esgotat el termini no s’hagués comunicat a la Junta Electoral els noms dels representants, el lloc a la Junta Directiva General d’aquella comarca quedarà vacant fins a les properes eleccions.