Impost de societats exercici 2015

14 de juliol de 2016

Amb la reforma fiscal de novembre de 2014 es van integrar diversos canvis a l’Impost de Societats, respecte a l’exercici anterior. Un dels canvis més importants és l’obligació de presentació l’impost per aquelles entitats parcialment exemptes que els seus ingressos superin els 75.000 euros anuals.
Tenen l’obligació de presentar l’Impost de Societats, totes les entitats que estiguin acollides a la Llei 49/2002.
Hi ha tres condicions que les entitats parcialment exemptes han de complir per no presentar l’Impost de Societats:

 • Que els seus ingressosno superin els 75.000 euros anuals.
 • Que tots els ingressos no exempts que s’obtinguin estiguin sotmeses a retenció.
 • Que els seus ingressos sotmesos a retenció no superin els 2.000 euros anuals.

Per confeccionar l’Impost de Societats són necessàries les següents dades:

 1. Balanç de situació comparatiu amb l’any anterior.
 2. Compte d’explotació comparatiu amb l’any anterior.
 3. Estat de canvis en el patrimoni net.
 4. Balanç de sumes i saldos.
 5. Composició de la junta actual o patronat de cada entitat, amb els DNI dels components i data d’elecció del president.
 6. Detall de les retencions dels interessos o similars i pagaments a compte obtinguts durant el 2015.
 7. Si s’han realitzat donatius, el certificat de l’entitat beneficiària del mecenatge.
 8. En el cas d’haver tingut multes i sancions durant el 2015, serà necessari el detall.
 9. Règim fiscal que estigui acollit l’entitat, Llei 49/2002 o parcialment exempt. En el cas de qué l’entitat sigui parcialment exempta, el càlcul de l’Impost de Societats
 10. Compte bancari per domiciliar el retorn o pagament, segons sigui el resultat de la declaració.

El termini de presentació de l’impost finalitza el 25 de juliol, però si l’impost surt a pagar el termini màxim per domiciliar el pagament és el 20 de juliol.

Categories
Etiquetes