CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA – EXTRAORDINÀRIA i ELECCIONS SFADF_2021

4 de maig de 2021

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ “SECRETARIAT DE FEDERACIONS I D’AGRUPACIONS DE DEFENSA FORESTAL DE CATALUNYA” (SEFE-ADF-CAT)

 

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 

Mitjançant la present i per acord de la Junta Directiva Executiva, em plau convocar-vos a l’Assemblea General Ordinària de l’Associació “Secretariat de Federacions i d’Agrupacions de Defensa Forestal de Catalunya”, que tindrà lloc el dissabte 19 de juny de 2021, a les 10 hores al Palau Firal de Manresa, situat a Manresa (Bages), Carrer Castelladral, núm. 5-7 (L’ordre del dia la podeu consulta en el document adjunt)

 

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 

Mitjançant la present i per acord de la Junta Directiva Executiva, em plau convocar-vos a l’Assemblea General Extraordinària de l’Associació “Secretariat de Federacions i d’Agrupacions de Defensa Forestal de Catalunya”, que tindrà lloc el dissabte 19 de juny de 2021, a les 11 hores al Palau Firal de Manresa, situat a Manresa (Bages), Carrer Castelladral, núm. 5-7 (L’ordre del dia la podeu consulta en el document adjunt)

 

Manresa, 4 de maig de 2021

Xavier Jovés, President SFADF

 


NOTES:
1.- Els comptes anuals de 2020 i el pressupost de 2021 es penjaran a la pàgina web del Secretariat, sense perjudici de poder demanar el seu enviament.
2.-  La Junta Electoral publicarà al web del Secretariat el cens provisional de les Federacions i ADF que poden participar a les eleccions, amb el nom dels seus representants, les hectàrees de superfície i els vots ponderats que els corresponen. Es disposarà d’una setmana per a la presentació d’esmenes en cas d’incorreccions o disconformitat amb el cens provisional.
3.- Publicat el cens definitiu, hi haurà un termini de 15 dies naturals perquè cada ADF o Federació nomeni un representant i un suplent per formar part de la Junta Directiva General. Si no es fa, el lloc a la Junta Directiva General d’aquella comarca quedarà vacant fins a les properes eleccions.
4.- Les candidatures que es presentin a les eleccions tenen dret a comunicar llur programa d’actuació abans de la data d’eleccions o/i durant la mateixa sessió electoral de l’Assemblea General, tenint dret a demanar la llista d’associats a aquests efectes
5.- Els socis per poder assistir i votar a l’Assemblea hauran enviar per correu electrònic el document identificatiu de representació i vot de cadascuna de les  Federacions i ADF individualment associades.
6.- Només podran assistir a l’Assemblea els representants de Federacions d’ADF o ADF individualment associades, segons el que disposa l’article 6 i 19 dels estatuts vigents.