Cobertures d’assegurances dels voluntaris de les Agrupacions de Defensa Forestal

19 d'abril de 2017

 

NOTA INFORMATIVA SOBRE LES COBERTURES D’ASSEGURANCES DELS VOLUNTARIS DE LES AGRUPACIONS DE DEFENSA FORESTAL

 

1. POLISSA D’ASSEGURANÇA DE RESPOSABILITAT CIVIL GENERAL

 

Assegurador: MUSSAP

Assegurats: Agrupacions de Defensa Forestal de Catalunya

Numero de pòlissa: 1.287.177

Garanties: La responsabilitat civil general pels danys materials (inclosos els ocasionats a vehicles utilitzats en l’extinció d’incendis forestals pels voluntaris forestals de les ADF) i personals derivats de les activitats desenvolupades per les ADF com a conseqüència de la prevenció i extinció d’incendis forestals.

Sumes assegurades: 2.000.000 €

Amb el sublímits següents:

125.000,-€ per tractor

24.000,-€ per bota

19.000,-€ per vehicle tot terreny o turisme

30.000,-€ per vehicle camió

Resten excloses les reclamacions que pugui haver per danys materials ocasionats a ciclomotors i motocicletes.

 

2.POLISSA D’ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS PERSONALS

 

Assegurador: MUSSAP

Assegurats: Tot el personal voluntari que col·labori amb les tasques pròpies de prevenció i extinció d’incendis forestals amb edats compreses entre els 16 i 70 anys.

Numero de pòlissa: 1.287.178

Objecte de la cobertura: la mort o la invalidesa i la incapacitat temporal hospitalària que pugui esdevenir als assegurats quan estiguin col·laborant amb les ADF en tasques pròpies de prevenció i extinció d’incendis forestals.

Sumes assegurades:

66.111,-€ per mort per accident

108.182,-€ per invalides per accident

25,-€/dia incapacitat temporal hospitalària per accident

*Incapacitat Temporal no Hospitalària: NO GARANTIDA

 

REQUISITS

Personal soci o voluntari de l’ADF; entre els 16 i 70 anys voluntaris i socis amb carnet verd i entre els 18 i 70 anys voluntaris i socis amb carnet groc.

Per estar inclòs en l’assegurança en les tasques de prevenció i vigilància cal que doni l’inici de servei i finalització al centre de transmissions per ADF o al control d’Agents Rurals. La comunicació es pot fer via telèfon o per la xarxa de transmissions de ràdio, si l’ADF està interconnectada amb el nostre centre de transmissions.

Pel que fa als vehicles i tractors cal lliurar un llistat actualitzat de matricules de vehicles propis de les ADF i dels del personal voluntaris en cas que no s’hagi tramès o s’hagin donat variacions, al Servei de Prevenció d’Incendis Forestals de la Direcció General del Medi Natural.

En cas d’incidències o sinistre s’ha de comunicar ràpidament als Agents Rurals de la comarca i al centre de transmissions.

Centre de Transmissions de la Direcció General del Medi Natural

Telèfon 93 561 70 00