Cens Provisional Eleccions SFADF 2021

4 de maig de 2021

La Junta Electoral publica el cens provisional de les Federacions i ADF que poden participar a les eleccions.

 

Les dades del cens han estat elaborades tenint en compte l’art. 6 punt 4 i 5 dels Estatuts del SFADF. 

Cada Federació d’ADF legalment constituïda i que formi part del Secretariat tindrà 15 vots a l’Assemblea General, per cada comarca íntegra que agrupi.  En cas que hi hagi més d’una Federació per comarca, aquestes es repartiran els 15 vots de la comarca de forma proporcional d’acord amb el número d’hectàrees forestals, agrícoles i improductives que sumin les ADF Federades.  En el cas de Federacions que agrupin comarques de forma parcial, se’ls assignarà la proporció corresponen en funció dels municipis de la comarca que agrupin, tenint com a referència que són 15 vots per cada comarca complerta. Cada ADF (no federada) disposarà d’un mínim de 1 vot a l’Assemblea General i fins a màxim de 10, seguint el mateix criteri de repartiment de vots comarcals que en les Federacions.

 

En el cens únicament consten les ADF adherides al Secretariat i/o federades.

 

Hi ha una setmana (del 6 al 12 de maig) per a la presentació d’esmenes, les quals s’han d’enviar al següent correu electrònic: sfadf@sfadf.org indicant a l’assumpte, Esmenes cens provisional

 

 


Dades obtingudes a partir de:

  • Bases cartogràfiques de les ADF del Departament de Territori i Sostenibilitat

Recurs disponible a internet: http://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html#param=param&color=vermell&background=orto_ICC&BBOX=154934.710744,4485000,639065.289256,4752000&layers=VEGETACIO_AGRUDEFENFOREST
Metadades: http://sig.gencat.cat/metadades/geonetworkMetadataDetailUuid.html?uuid=VEGETACIO_AGRUDEFENFOREST_Metadata

  • Bases cartogràfiques del Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya, 4ª edició 2009 (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, CREAF)

Bases cartogràfiques en format vectorial estructurat (polígons)
Recurs disponible a Internet: http://www.creaf.uab.es/mcsc/poligons4.htm