Bones pràctiques per a la prevenció d’incendis durant la recol·lecció del cereal

6 de juny de 2017

Aquest Codi de bones pràctiques vol fer recomanacions i donar a conèixer als professionals del sector les mesures que cal prendre durant les tasques de recol·lecció del cereal per evitar el risc d’incendis, atès que la recol·lecció coincideix amb l’època de major perill d’incendis forestals.

Mesures quan el risc d’incendi és alt

D’acord amb l‘Ordre ARP/72/2016, de 7 d’abril de 2016, per la qual es modifica l’Ordre AAM/111/2013, de  24 de maig de 2013, per la qual es despleguen  les mesures preventives per a la lluita contra els incendis forestals relatives a l’activitat agrícola, caldrà prendre les mesures següents:

Recol·lectora de cereal o embaladora:

Entre el 15 de juny i el 15 d’agost i de les 14 h a les 17 h, quan estigui activat el nivell 3 del Pla Alfa(1), caldrà:

 1. A) Disposar de mitjans d’extinció suficients per intentar controlar el possible conat d’incendi.

Caldrà disposar d’un mínim de quatre aparells de les  característiques següents:

 • Extintors d’escuma amb base d’aigua amb un mínim de 6 kg de capacitat.
 • Motxilles extintores d’una capacitat mínima de 12 litres d’Aigua.

A part, caldrà disposar dels extintors ABC contra el foc de la màquina.

 1. B) Disposar d’un telèfon mòbil o una emissora de 80 MHz.
 2. C) Comunicar a la Sala Central del Cos d’Agents Rurals l’inici i la finalització de les tasques agrícoles, i també la zona on s’està treballant a través de l’emissora o trucant als telèfons: 93 574 00 36 o 93 561 70 00.

Picadora de palla acoblada al tractor:

La utilització de la picadora de palla acoblada al tractor en cultius herbacis de secà resta sotmesa a les restriccions següents:

 1. a) En el nivell 3 del Pla Alfa no es podran utilitzar.
 2. b) En el nivell 2 del Pla Alfa no es podran utilitzar en la franja horària d’entre les 12 i les 18 hores.

En el cas d’incompliment d’aquestes mesures, els agents rurals podran determinar l’aturada de la maquinària.

_______________________________

(1) Podeu conèixer si s’activa el nivell 3 del Pla Alfa a través del portal RuralCat, l’adreça: http://www.gencat.cat/medinatural/incendis/plaalfa, o per SMS si faciliteu el vostre mòbil al Cos d’Agents Rurals al telèfon:  93  561 70 00.

 

Recomanacions quan el risc d’incendi és alt

Pel que fa a la maquinària, cal:

 • Disposar d’un tractor amb grades de discos per poder aturar el possible incendi mitjançant llaurades perimetrals.
 • Reduir la velocitat d’avanç i elevar la plataforma de tall en terrenys pedregosos i/o amb pendent fort.
 • Mantenir tota la maquinària agrícola en les condicions adequades de revisió periòdica i manteniment que estableixin les condicions d’ús.

(2)

Pel que fa a les pràctiques agrícoles, cal:

 • Llaurar (amb grades o arreus) perimetralment els camps recol·lectats propers a edificacions o àrees forestals.
 • Mantenir nets de vegetació els llocs d’emplaçament o manipulació de tractors, motoserres, aparells de soldadura, radials, grups electrògens i motors o equips elèctrics o d’explosió.
 • Estar amatent a les passades de la recol·lectora, la picadora de palla o embaladora per si s’inicia un foc. En la realització de les tasques que comporten la utilització d’aquesta maquinària, hi ha d’haver una persona vigilant mentrestant.

___________________________

(2) Recordeu: Els extintors d’escuma i les motxilles forestals són més efectius que els extintors ABC i les motxilles convencionals per apagar aquests tipus de foc.

Recomanacions generals en la recol·lecció del cereal

Pel que fa a la maquinària, cal:

 • No fer modificacions durant la seva vida útil que puguin variar els criteris de prevenció de riscos que es van tenir en compte en el moment del disseny i fabricació de la màquina.
 • Netejar-la per evitar la presència de residus inflamables, especialment les parts de la màquina que s’escalfen durant el treball.
 • En maquinària vella, extremar les precaucions, i protegir, si cal, el tub d’escapament amb un filat de malla adequada contra les espurnes.
 • Disposar dels telèfons d’emergència.
 • Portar aparells d’extinció (motxilles d’aigua, bidons d’aigua, extintors…). En el cas dels extintors, cal tenir en compte que un cop utilitzats s’han de reemplaçar.

 

Pel que fa a les pràctiques agrícoles, cal:

 • Planificar les tasques agrícoles per prioritzar el treball en parcel·les de menor risc en moments de perill d’incendi (sòls més frescals, fons de vall, no pedregoses, les més allunyades de terrenys forestals, etc.).
 • Evitar les hores de màxim risc a l’hora de realitzar tasques agrícoles amb perill de provocar un incendi.
 • Aixecar el tall de la recol·lectora per evitar el contacte amb les pedres, especialment en les parcel·les amb pendent.
 • Que hi hagi una persona vigilant mentre es realitzen les tasques agrícoles.
 • En parcel·les de més d’1 ha, recol·lectar començant per la zona perimetral per reduir la propagació d’un possible incendi.
 • En el cas de parada, treure la màquina fora de la parcel·la que s’està recol·lectant, per exemple en un camí, a fi allunyar-la del rostoll i d’altra vegetació.
 • Evitar la circulació de vehicles tot terreny i similars, en moments de risc, per sobre dels rostolls i altra vegetació, ja que altes temperatures del catalitzador i del tub d’escapament dels vehicles poden ser causa d’incendis.

___________________________

(2) Recordeu: Els extintors d’escuma i les motxilles forestals són més efectius que els extintors ABC i les motxilles convencionals per apagar aquests tipus de foc.

 Com actuar en cas d’incendi?

Cal seguir els següents principis:

 • Autoprotecció
 • Avís
 • Extinció

Incendi de la maquinària:

 • Pareu el motor.
 • Agafeu l’extintor.
 • Sortiu de la màquina.
 • Comuniqueu l’incendi i demaneu ajuda mitjançant l’emissora i/o trucant al telèfon 112 (*).
 • Utilitzeu els mitjans disponibles (extintors, aigua) per mirar d’apagar l’incendi atacant la base de les flames, sense posar-se en perill.

Incendi al camp:

 • Allunyeu la màquina del focus de l’incendi i situeu-la en un lloc segur.
 • Comuniqueu i demaneu ajuda mitjançant l’emissora i/o trucant al telèfon 112 (*).
 • Utilitzeu els mitjans disponibles (extintors, aigua) per mirar d’apagar l’incendi atacant la base de les flames, sense posar-se en perill.
 • Utilitzeu el tractor amb grades per llaurar perimetralment la zona de l’incendi.

En tots els casos, allunyeu-vos en direcció oposada al vent, i, si podeu, entreu en zona ja cremada.

(*) Si us descarregueu i truqueu des de l’app My112, els serveis d’emergència rebran la vostra geolocalització juntament amb la trucada.