Materials | SFADF

En aquest apartat trobareu documentació i materials d’interès.

Documentació/Materials

PLA D’ACTUACIÓ DEL GRUPS D’ACTUACIÓ D’INTERVENCIÓ (PAGI)

El present Pla d’actuació del Grup d’Intervenció s’emmarca en el Pla especial per a incendis forestals a Catalunya (INFOCAT). Planteja l’actuació operativa i els mecanismes de coordinació dels components del Grup d’Intervenció en tots els incendis forestals que succeeixen a Catalunya, i inclou els que afecten vegetació forestal, agrícola i urbana. L’objecte d’aquest pla d’actuació és definir les accions que els integrants del grup han de realitzar en cas d’activació d’un pla d’emergència, amb la finalitat de complir amb les funcions que el pla especial assigna al grup, i que s’unifiquen per a tots els components del grup per raons de seguretat i eficiència.   Els objectius del PAGI són: · Definir els criteris d’intervenció en incendis forestals estàndards per tal que tots els components del Grup d’Intervenció (GI) implementin un procediment d’actuació específic. · Planificar totes les intervencions, des de les més comunes fins a les fases més complexes del Pla INFOCAT. · Definir les pautes de coordinació amb tots els membres del GI i dels altres grups.

Materials

CAMPANYA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS 2016

Com cada any, tornem a adreçar-nos als municipis per incidir en la necessària alerta davant el perill d’incendis forestals perquè, en la mesura de les vostres possibilitats, coopereu en la prevenció i extinció dels incendis forestals que es puguin produir en els pròxims mesos.

Documentació

PLA ESPECIAL D’EMERGÈNCIES PER INCENDIS FORESTALS DE CATALUNYA

L’objectiu del Pla INFOCAT és establir el marc jurídico-funcional per fer front a les emergències per incendis forestals, dins de l’àmbit territorial de Catalunya, establint els avisos, l’organització i els procediments d’actuació dels serveis de la Generalitat de Catalunya, de les altres administracions públiques i també de les entitats privades que tinguin un paper rellevant en la gestió d’aquest tipus d’emergències. El Pla INFOCAT inclou la quantificació i la localització dins del territori de Catalunya, dels aspectes fonamentals per a l’anàlisi de risc, zonificació del territori, desplegament de mitjans i recursos i localització d’infraestructures per als treballs d’actuació en cas d’emergència.