Comunicacions - SFADF

Les Agrupacions de Defensa Forestal en els seus serveis, siguin d’emergència o no, necessiten estar comunicades constantment. El fet que les xarxes de radiocomunicacions tinguin un flux de comunicació continu, ràpid i econòmic, ha fet que aquest sistema de comunicacions sigui molt estès i alhora necessari per de les ADF.

Però cal tenir present que quan en aquestes xarxes intervenen diversos interlocutors, com és el cas, és precís establir unes normes d’ús, ja que l’incompliment d’aquestes fa impossible la comprensió dels missatges i dificulta la operativitat de tot el procés. És per això que es fa del tot necessari que tots els membres de les ADF tinguin coneixements bàsics del funcionament de les emissores, però també de com parlar a través d’elles

DSCF3831 modifi

La xarxa de comunicacions de les ADF: Una xarxa de comunicació es basa en la transmissió d’informació a través d’aparells electrònics. La seva finalitat és aconseguir la comunicació a llarga distància entre un emissor i un o varis receptors. Les característiques principals d’aquest tipus de comunicació són: ƒ La propagació es realitza a gran velocitat ja que la informació ha d’arribar en “temps real” al receptor. ƒ La comunicació està condicionada pels obstacles que les ones es troben pel camí; degut a aquest fet perden qualitat. ƒ La potència disminueix amb la distància, de manera que quan més allunyades estiguin les emissores pitjor es rebrà la informació. Normalment, les xarxes de comunicació usades en la prevenció i extinció d’incendis forestals són per ràdio, i l’element fonamental d’aquestes xarxes és l’emissora. En el cas de les ADF existeixen dues xarxes de comunicacions per poder comunicar-se: La xarxa analògica i la digital.

Les dues freqüències d’ona en la xarxa de radiocomunicacions de les ADF són les de 80 MHz i 150 MHz. Les principals característiques d’aquestes freqüències són: ƒ

Freqüències de les bandes de 80MHz: ▫

Són Propietat de la Generalitat de Catalunya. N’hi ha algunes que formen part de l’antiga xarxa del Cos d’Agents Rurals ▫ Tenen una cobertura més homogènia ƒ

Freqüències de les bandes de 150 MHz: ▫

Són de Propietat privada o municipal ▫ Tenen una cobertura molt concreta, irregular a nivell global ▫ Són de difícil protecció contra escoltes externes.

La freqüència de 80 MHz , es la més utilitzada actualment ja que disposa de major cobertura en el territori català i a més, en terrenys boscosos o topogràficament irregulars és la que té major cobertura. Actualment, no hi ha possibilitat de comunicació entre emissores amb diferent banda de freqüència, malgrat s’està treballant per trobar el sistema d’enllaç. En el congrés de les ADF de l’any 2009 es va acordar unificar, progressivament, la freqüència utilitzada per les ADF a la de 80MHZ.

Xarxa Digital:

La xarxa digital que utilitzen les ADF està basat en l’estàndard TETRA i utilitzen freqüències ultra elevades (UHF), que tenen major abast. La xarxa s’anomena RESCAT i dins hi existeixen diferents subxarxes per cada grup de treball i amb la possibilitat d’interactuar en casos d’emergència. Els grups que es troben dins d’aquesta xarxa són els cossos de seguretat que intervenen en emergències: Bombers de la Generalitat, Bombers de Barcelona, Serveis d’Emergències Mèdiques, Mossos d’Esquadra, Cos d’Agents Rurals, Policies Locals, Protecció Civil, Agència Catalana de l’Aigua i altres centres de risc com centrals nuclears o municipis sense policia local i des de fa pocs anys, les ADF.

Plànol de Catalunya amb la distribució de terminals TETRA.

Protocol de Comunicacions:

Protocol de comunicacions