Com crear una ADF - SFADF

Per constituir-se en ADF caldrà que estiguin representats com a mínim el 20 % dels titulars forestals de l’àmbit en qüestió o que la superfície agrupada representi com a mínim el 30 % de la superfície forestal dels municipis que la integrin. Així mateix, serà necessari que en formin part l’ajuntament o els ajuntaments dels termes municipals agrupats.

Informació sobre constitucions:

Registre d’ADF:
Subdirecció General d’Agents Rurals i Prevenció d’Incendis Forestals
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya
Apartat de correus, 119
Finca Torreferrussa. Ctra. de Sabadell a Sta.Perpètua de Mogoda, km,4.5
08130 Santa Perpètua de Mogoda
Tel. 93 574 00 36 – Fax: 93 574 16 95

 

  RECORDEU:
•    Als fulls d’adhesió dels propietaris s’hi ha d’especificar la superfície que aporten amb el detall de les parcel.les i polígons.
•    Acord d’adhesió de l’Ajuntament a l’ADF, que incorpori el nomenament del representant a l’agrupació.
•    Dos exemplars originals de l’acta de constitució, degudament signada pels membres de la Junta electa  (un exemplar es retorna a l’ADF)
•    Dos exemplars dels estatuts signats en tots els seus fulls, per tots els membres de la Junta directiva electa  (un exemplar es retorna a l’ADF)